Wat
 • Bezorgservice
 • Diensten
 • Eten & Drinken
 • Evenementen
 • Overnachten
 • Winkelen
 • Zien & Doen
Waar

Voorwaarden & Disclaimer

Onze website

Wij ontvangen persoonlijke informatie via onze website die met jou bedrijf te maken kan hebben. Rectificatie of verwijdering van je persoonlijke gegevens kan door een bericht aan ons te sturen. Als je een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens kan dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruiksvoorwaarden

De website CityChimp.nl (hierna te noemen: “de Site”) wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CityChimp.B.V. , gevestigd en kantoorhoudende te Schimmert Pachtdael 11.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site. Door de Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden dan bent u niet bevoegd om de Site te gebruiken.

I. Disclaimer

 1. CityChimp BV heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de Site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. CityChimp BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de site is opgenomen.
 2. De via de site verspreide informatie is slechts informerend van aard. CityChimp BV garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
 3. De informatie op de Site kan op ieder door CityChimp BV gewenst moment worden gewijzigd.
 4. CityChimp BV draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de site naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat CityChimp BV is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat CityChimp BV de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de site. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
 5. De op de Site gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van CityChimp BV  Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s van de Site is niet toegestaan en strafbaar.
 6. CityChimp BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de site en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde recensies en andere berichten (hierna gezamenlijk te noemen: “Berichten”).
 7. In Berichten geposte informatie op de site valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien Berichten op de site worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze Berichten door CityChimp BV wordt onderschreven. CityChimp BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op Berichten op de site en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke gebruiker zal CityChimp BV vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig zal CityChimp BV de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.
 8. Na het plaatsen van Berichten op de Site heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen. CityChimp BV controleert de Berichten en behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van die controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen Berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer en / of met onze richtlijnen voor berichten. CityChimp BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van Berichten.

Mede in het licht van deze disclaimer wordt het gebruikers van de site te allen tijde aangeraden om voorafgaand aan het bezoek van een op de site opgenomen bedrijf gelegenheid eerst (telefonisch) contact op te nemen met het betreffende bedrijf voor het verifiëren van de op de site gepubliceerde gegevens.

II. Algemene bepalingen

Je account

Op CityChimp.nl kun je een account aanmaken. Hierbij vragen we je naam, e-mailadres en wachtwoord. Zorg ervoor dat je de combinatie van je mailadres en wachtwoord geheimhoudt. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is niet te achterhalen door CityChimp BV medewerkers. Enkel de CityChimp BV medewerkers die accounts beheren kunnen de persoonsgegevens inzien.

Contactaanvraag

Bij een contactaanvraag vragen wij je naam en e-mailadres. Deze worden enkel gebruikt ter afhandeling van je vraag of opmerking.

Logs

CityChimp BV kan op haar eigen server logbestanden bijhouden van de website. In deze logbestanden staan onder andere het IP-adres van de gebruiker, de browser die de gebruiker gebruikt, het tijdstip dat de gebruiker onze website heeft bezocht en welke pagina’s de gebruiker bezocht heeft gedurende zijn bezoek. Indien een gebruiker via een andere website op onze website terecht is gekomen kan ook die informatie worden gelogd.

De logbestanden worden onder meer gebruikt om de website te beheren, gebruikersstatistieken, waaronder bezoekersaantallen en de interesses van onze gebruikers, bij te houden en om misbruik van de website te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De informatie wordt, behoudens ten aanzien van de veiligheid en het voorkomen van misbruik, enkel op algemeen niveau gebruikt. Er worden enkel algemene en geen individuele rapporten opgesteld over de gebruikers.

De logbestanden worden niet langer dan 60 dagen bewaard.

Algemene voorwaarden bezoeker/gebruiker Citychimp.nl

De website mag op geen enkele wijze aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van CityChimp BV.

Internet kenmerken

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen CityChimp BV verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. CityChimp BV aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door CityChimp BV en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan CityChimp BV nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. CityChimp BV verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

CityChimp BV behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite.

Aansprakelijkheid

CityChimp BV en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de website voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door CityChimp BV uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan CityChimp BV verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Algemene voorwaarden deelnemer Citychimp.nl

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde begrippen de volgende betekenis:

 1. CityChimp BV: de besloten vennootschap CityChimp, gevestigd te Schimmert, handelend onder de naam CityChimp.nl en iedere andere direct of indirect aan CityChimp bv gelieerde vennootschap of onderneming;
 2. Deelnemer: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die met CityChimp BV een overeenkomst sluit;
 3. Toeleverancier: alle derden die in opdracht van CityChimp BV producten of diensten leveren zoals, fotografen, tekstschrijvers, ontwerpers et cetera;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan de Deelnemer deelneemt aan het cross mediale platform van CityChimp BV zoals beschreven in deze overeenkomst;
 5. Platform: de infrastructuur, onder meer bestaande uit de website dat het netwerk van CityChimp BV ondersteunt;
 6. Netwerk: het geheel van participerende partijen, waaronder winkels en winkelstraten die actief zijn op het platform van CityChimp BV.
 7. Pagina: de persoonlijke pagina van de Deelnemer op de website van CityChimp BV (citychimp.nl).

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten tussen CityChimp BV en de Deelnemer, tenzij hiervan door CityChimp BV nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden van de Deelnemer worden inzake deze overeenkomst nadrukkelijk afgewezen;
 2. Indien een van beide partijen zich beroept op mondelinge afspraken dan prevaleert deze overeenkomst boven eventueel mondeling gemaakte afspraken;
 3. Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk;
 4. Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de gewone rechter in Maastricht bevoegd.

Aanvang en duur abonnement, verlenging, opzegging

 1. Na het invullen van het aanmeldformulier en accordering van de overeenkomst volgt het betalingssysteem. Na betaling is uw deelname bevestigd en staat uw vermelding binnen 48 uur online op CityChimp.nl
 2. De aanvangsdatum van het abonnement gaat in op het moment van betaling.
 3. De deelnemer is verantwoordelijkheid voor zijn eigen invulling van zijn pagina zoals tekst en fotomateriaal.
 4. CityChimp BV heeft het recht om, minimaal 1 maand voor het verstrijken van de contractstermijn, de samenwerking schriftelijk te beëindigen.
 5. Op het moment dat het contract de einddatum heeft bereikt en de deelnemer heeft tijdig en schriftelijk aangegeven het contract te willen beëindigen dan vervalt per direct elk recht op de levering van de overeengekomen diensten en ook de eventueel hieruit voortvloeiende voordelen voor de deelnemer.

Deelname fee, betaling, restitutie en korting

 1. De betaling van het abonnement is geautomatiseerd. Na uw betaling ontvangt u de factuur en komt uw vermelding binnen 48 uur zichtbaar op de site.
 2. Bij tussentijdse beëindiging door de deelnemer heeft deze geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde abonnementsprijs. Ook niet als dit voorkomt uit een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de deelnemer.
 3. CityChimp BV behoudt zich het recht voor om aan het einde van elke contractstermijn en zonder de deelnemer hierover te informeren een indexatie (inflatiecorrectie) toe te passen van maximaal vijf procent op het dan geldende tarief.
 4. Indien CityChimp BV haar tarieven met meer dan vijf procent wil verhogen dan kan dit alleen bij aanvang van een nieuwe contractstermijn en alleen nadat de deelnemer hierover uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de dan lopende contractstermijn schriftelijk is geïnformeerd.

Levering, verpachting, eigendom, rechten en plichten

 1. CityChimp BV is als beheerder van de website verantwoordelijk voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de website in het algemeen, en de persoonlijke pagina van de deelnemer in het bijzonder.
 2. Het (beeld)materiaal en het daarop rustende auteursrecht dat door CityChimp BV of de door CityChimp BV ingeschakelde partijen is gemaakt, verworven of ontvangen is eigendom van CityChimp BV. Het gebruik van dit materiaal door de Deelnemer kan enkel met schriftelijke toestemming van CityChimp BV.
 3. CityChimp BV verhuurt ruimte (persoonlijke pagina) aan de deelnemer op de website van CityChimp BV. CityChimp BV heeft ten allen tijde het recht veranderingen of toevoegingen te doen ten aanzien van deze pagina zolang dit de deelnemer niet benadeelt en dit niet in strijd is met de overige bepalingen welke in deze overeenkomst zijn opgenomen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar aangeleverde informatie en vrijwaart CityChimp BV voor eventuele aansprakelijkheden.
 4. Indien iemand aan CityChimp BV laat weten dat (een onderdeel van) de pagina van de Deelnemer onrechtmatig is c.q. inbreuk maakt op de rechten van derden dan zal CityChimp BV de betreffende klacht onmiddellijk aan de Deelnemer melden. CityChimp BV kan in dit geval de Deelnemerspagina offline zetten. CityChimp BV zal vervolgens met de Deelnemer overleggen over de situatie. Als er geen oplossing wordt gevonden zal het abonnement worden beëindigd zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op terugbetaling van het abonnementsgeld.
 5. CityChimp BV behoudt zich het recht voor om deelnemers in de resultatenlijst van een zoekopdracht te rangschikken op basis van verschillende criteria. Bijvoorbeeld op basis van het soort abonnement.
 6. CityChimp BV heeft het recht om het door de deelnemer aangeleverde materiaal en/ of het door haar zelf gecreëerde materiaal dat betrekking heeft op de deelnemer (tekst, foto’s reviews et cetera) vrij te gebruiken en aan derden in bruikleen te geven zolang de deelnemer hier geen nadeel van ondervindt (bijvoorbeeld door de deelnemer te promoten in andere media). CityChimp BV is niet verantwoordelijk voor het foutieve gebruik van deze informatie door derden. De deelnemer vrijwaart CityChimp BV voor eventuele aansprakelijkheden en claims door derden.
 7. De deelnemer heeft gedurende de contractstermijn het recht om het beeldmerk (naam en logo) van CityChimp BV te gebruiken zolang CityChimp BV hier geen nadeel van ondervindt.

www.CityChimp.nl

De website mag op geen enkele wijze aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van CityChimp BV.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

CityChimp.nl behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. CityChimp.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.

Persoonsgegevens

CityChimp.nl respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. CityChimp.nl zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet kunt u CityChimp.nl met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij CityChimp.nl bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op CityChimp.nl.

Aansprakelijkheid

CityChimp BV en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door CityChimp BV uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan CityChimp BV verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Intellectueel

Het uiterlijk, de samenstelling en op de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan CityChimp.nl. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van CityChimp.nl of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wijzigingen voorwaarden

CityChimp BV kan te allen tijde deze voorwaarden of een gedeelte daarvan wijzigen, aanvullen of verwijderen. Deze wijzigingen zullen terstond op de site worden geplaatst. De gebruikers stemmen bij gebruik van de site na wijzigingen in deze voorwaarden uitdrukkelijk in met deze wijzigingen.

Uw bedrijf of event aanmelden